Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden en wettelijke bepalingen voor sociale netwerken

Wettelijke bepalingen voor de sociale netwerken van Blancheporte:
De verschillende Blancheporte-accounts aanwezig op de sociale netwerken worden gepubliceerd door de onderneming Blancheporte (CIVAD).

CIVAD S.A.S met kapitaal van 26 986 232 euro ingeschreven bij RCS Lille Métropole onder het nummer B.321 008 013 CCP Lille 5678S026

Intracommunautair BTW-identificatienummer: FR 00 32 100 80 13
Onze adviseurs staan ​​voor u klaar: 070/21 11 10
van maandag tot zaterdag van 7u tot 19u

Contact: https://www.blancheporte.be/nl_BE/faq-contact.html

Hoofdkantoor:
22 rue de la Blanche Porte, 59200 TOURCOING
Verantwoordelijke uitgever: Franck DURIEZ.
Redactieverantwoordelijke: Salvatore SPATAFORA.

Gebruiksvoorwaarden van de modeblog blog.blancheporte.be:

Deze blog is gepubliceerd door de onderneming Blancheporte en is eigendom van de onderneming Blancheporte (CIVAD). CIVAD S.A.S met kapitaal van 26 986 232 euro ingeschreven bij RCS Lille Métropole onder het nummer B.321 008 013 CCP Lille 5678S026
Intracommunautair BTW-identificatienummer: FR 00 32 100 80 13
Onze adviseurs staan ​​voor u klaar: 070/21 11 10
van maandag tot zaterdag van 7u tot 19u

Contact: https://www.blancheporte.be/nl_BE/faq-contact.html
Hoofdkantoor:
22 rue de la Blanche Porte, 59200 TOURCOING
Verantwoordelijke uitgever: Franck DURIEZ.
Redactieverantwoordelijke: Salvatore SPATAFORA.

Hosting van deze blog:
MAILCLUB. S.A.S. met kapitaal van 210 000 € met hoofdkantoor in Pôle Media de la Belle de Mai, 37 rue Guibal – 13356 Marseille Cedex 3 – FRANKRIJK, geregistreerd onder nummer 412 721 524 RCS Marseille, tel: +33 (0)4 88 66 22 22.

Gebruiksvoorwaarden

1- Voorwerp

blog.blancheporte.be is een blog over nieuws, tips en trends, bedoeld voor internetgebruikers, al dan niet klanten van Blancheporte en Blancheporte.be.
blog.blancheporte.be heeft tot doel een gezellig en aangenaam moment met zijn lezers te delen.

Blancheporte behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze blog op elk moment te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig de laatste versie van de algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

2- Persoonsgegevens:

Voor alle persoonlijke informatie, ingewonnen via formulieren op de blog, heeft u recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Om hiervan gebruik te maken, kunt u een brief schrijven naar: Blancheporte – 59971 Tourcoing Cedex met vermelding van uw klantnummer als u er een heeft en vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs of een e-mail sturen naar www.blancheporte.be (rubriek “Contact”). Blancheporte verbindt zich ertoe om uw e-mailadres niet langer te bewaren dan nodig is. Om de correcte toepassing van deze regels te verzekeren, heeft Blancheporte een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officier of DPO) aangesteld die u op het volgende adres kan contacteren: dpo@blancheporte.fr of Blancheporte, Dienst DPO, 59971 Tourcoing Cedex. Meer informatie over persoonsgegevens en cookies

3- Intellectuele eigendom:

U mag in geen enkel geval en op geen enkele wijze alle of een deel van de op blog.blancheporte.be gereproduceerde elementen en de blog zelf volledig of gedeeltelijk reproduceren, afbeelden, verspreiden, in de handel brengen, wijzigen, overdragen, zonder de voorafgaande toestemming van Blancheporte.be. Elk onwettig gebruik van de site of een deel ervan (piraterij, namaak, enz.) kan leiden tot rechtsvervolging.

4- Beheer van de blog:

Links naar sites van derden: de site kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden gepubliceerd. De blog blog.blancheporte.be kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld indien deze derden de van kracht zijnde Europese wettelijke en reglementaire bepalingen niet naleven.

Over de rubrieken die u de mogelijkheid geven om uzelf te uiten: er zijn verschillende rubrieken die u toelaten om uw mening te geven of uw standpunt te uiten of een tekst of een foto te publiceren. Deze meningen en standpunten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteur en vertegenwoordigen in geen enkel geval een zienswijze of mening van blog.blancheporte.be.

In deze context, bij het geven van commentaar op blog.blancheporte.be, verbindt u zich ertoe om niemand te belasteren, te misbruiken, lastig te vallen of te bedreigen, noch de rechten van anderen te schenden, zoals bijvoorbeeld de mensenrechten, het recht op privacy, het recht op menselijke waardigheid. In geval van niet-naleving behoudt Blancheporte zich het recht voor om de toegang tot de blog te sluiten of op te schorten.

U bent als enige en exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten en/of afbeeldingen die u op blog.blancheporte.be publiceert en u zal Blancheporte vrijwaren voor elke vorm van verhaal en/of actie die iemand kan instellen als gevolg van de publicatie van uw tekst op blog.blancheporte.be

Moderatie commentaar: blog.blancheporte.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder u vooraf op de hoogte te stellen uw tekst al dan niet op zijn site te publiceren, aan te passen, online te bewaren of te verwijderen.

Waakzaamheid: iedereen kan te allen tijde melding maken, via https://www.blancheporte.be/nl_BE/faq-contact.html, de publicatie op de interactieve diensten van alle berichten van omstreden aard of van berichten die wijzen op strafbare feiten in het Strafwetboek, zoals verheerlijken van misdaden tegen de mensheid, aanzetten tot rassenhaat, kinderpornografie, alsook in geval van niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden door een internetgebruiker.

5. Toegankelijkheid van de dienst

Blancheporte stelt alles in het werk om de dienst 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden. Blancheporte kan echter de toegang onderbreken, met name wegens onderhoud en updating of omwille van enige andere technische reden.